baner

Siedziba

siedziba
Siedziba  kancelarii mieści się w centrum Częstochowy przy ulicy Dąbrowskiego 30 lok. 2, vis a vis Sądów, na parterze kamienicy usytuowanej przy skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego z aleją Jana Pawła II z wejściem bezpośrednio z ulicy Dąbrowskiego.
 
Atutem lokalizacji jest obszerny parking mieszczący się na tyłach kamienicy, na który wjazd znajduje się z jednokierunkowej uliczki odchodzącej od ulicy Kilińskiego. W celu otwarcia bramy na parking prosimy o telefon pod numer kancelarii - 887 311 811.

Czynności notarialne

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie - Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). W wypadkach określonych w ustawie czynności notarialnych mogą dokonywać również zastępca notarialny lub aplikant notarialny. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
 
Zakres czynności dokonywanych przez notariusza definiuje art. 79  wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z nim notariusz dokonuje następujących czynności:

sporządza akty notarialne • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego • sporządza poświadczenia • doręcza oświadczenia • spisuje protokoły • sporządza protesty weksli i czeków • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi postawę wpisu w księdze wieczystej • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
 
Oryginał aktu notarialnego pozostaje w kancelarii, natomiast strony oraz inne uprawnione osoby otrzymują wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Oryginał aktu notarialnego przechowywany jest przez notariusza, strony mogą w każdej chwili uzyskać dodatkowe wypisy sporządzonego aktu, które mają moc oryginału. Wypis podpisuje notariusz i opatruje go pieczęcią.
 
W celu dokonania czynności w kancelarii należy skontaktować się z kancelarią osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Notariusz lub zastępca notarialny udzielą Państwu wszelkich informacji odnośnie czynności notarialnej, wymaganych dokumentach, kosztach oraz zaproponują wstępny termin dokonania czynności.
 
Strony powinny dostarczyć do kancelarii kserokopie dokumentów potrzebnych do jej dokonania albo przesłać pocztą elektroniczną ich skany. Oryginały dokumentów oraz ważne dowody osobiste albo paszporty są niezbędne w dniu podpisania aktu notarialnego.
 
Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie kancelarii w Częstochowie, przy ulicy Dąbrowskiego 30 lok.2. Jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności czynność notarialna może być dokonana poza siedzibą kancelarii.
 
Od momentu otrzymania dokumentów potrzebnych do sporządzenia czynności notarialnej do jej dokonania mija od 1 do 3 dni roboczych. W przypadku czynności notarialnej charakteryzującej się wysokim stopniem skomplikowania termin jej dokonania możec ulec przedłużeniu.

Opłaty

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty. Są to przede wszystkim:
  • podatek VAT (od taksy notarialnej)
  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłata sądowa

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są przez notariusza na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną  konieczny jest kontakt z kancelarią.

Udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Płatności mogą Państwo dokonać  gotówką, przelewem oraz kartą płatniczą (VISA, Visa Electron, VPay, MasterCard, Maestro, Debit MasterCard, MasterCard Electronic).

Linki

Internetowy System Aktów Prawnych - http://isap.sejm.gov.pl/
Centralna Baza Ksiąg Wieczystych - https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

Godziny pracy kancelarii

Kancelaria jest czynna:

pn-pt: 9:00-16:00

Kontakt i dojazd

Kancelaria Notarialna  
Notariusz Sylwia Przedzińska

ul. Dąbrowskiego 30 lok. 2 (parter), 42-202 Częstochowa

Tel. 887 311 811

e-mail:
NIP 949 177 45 88, REGON 241525368
Nr rachunku bankowego:
ING BANK ŚLĄSKI 94 1050 1142 1000 0092 2109 7778